• 628

 • רפואה

 • עין כרם

 • התכנית רפואה ומחקר ביו-רפואי מיועדת לבעלי תואר בוגר במדעים ומכשירה את תלמידיה למקצוע הרפואה (ד"ר לרפואה MD)] ולתואר PhD (ד"ר לפילוסופיה במדעים) במחקר ביו-רפואי. התכנית מקנה לתלמידיה בסיס להמשך התמחות בתחומי הרפואה והמחקר. מידע נוסף

  המועד האחרון להרשמה - 30.4.2020

  המועד האחרון להמצאת מסמכים -  15.5.2020

   

  עדכון מתאריך 29.03.2020:

  שימו לב - עדכונים בנושא פסיכומטרי אפריל 2020  באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה

   

   

  השנה יוקצו 5 מקומות לחוג.

   

  בקשות לדיון חוזר (הגשת ערעור) לקראת שנת הלימודים תשפ"א, יתקבלו עד לתאריך  15.6.20

   

  שימו לב - לקראת ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"א, חלו שינויים במדיניות הקבלה ללימודי רפואה על סמך לימודים אקדמיים קודמים - פרטים בלשונית "תנאי קבלה לשנה א".

   

  לאתר ה פקולטה לרפואה

   

 • מועד אפריל  2020  של  הבחינה הפסיכומטרית - הינו  המועד  האחרון התקף לצורך קבלה לשנת הלימודים תשפ"א.

   

  מועמדים שלמדו בחמש השנים האחרונות רפואה או רפואת שיניים בארץ חייבים להציג את גיליון הציונים המלא (כולל ממוצע) עד תום תקופת ההרשמה1 (30.4.2020) הישגיהם בלימודים אלה יילקחו בחשבון  במהלך הליך הקבלה.

   

  האוניברסיטה רשאית להפסיק את הטיפול בבקשתו של מועמד שלא הצהיר או לא הציג נתונים אלה במועד, ואף לבטל את קבלתו.

   

  קבלה למועמדים שנכשלו בלימודים בעבר:
  לפי מדיניות ה פקולטה , סטודנט שלמד אחד ממקצועות הרפואה (רפואה/רפואת שיניים/סיעוד/רוקחות), במוסד להשכלה גבוהה בישראל שלימודיו הופסקו עקב כישלונות אקדמיים או משמעתיים או מכל סיבה אחרת, מועמדותו/קבלתו ל פקולטה   לרפואה תישקל על ידי וועדת הקידום וועדת הקבלה של ה פקולטה , רק לאחר חלוף שלוש שנים ממועד הפסקת הלימודים. במקרים חריגים הוועדות הנ"ל יכולות לדון במועמד כאמור גם לפני חלוף 3 שנים.

   

  תקפות המבדקים באוניברסיטה העברית:

  תוצאות מבדקי מו"ר/מרק"ם מהשנים 2018-2020 תקפות.

  למועמד שנבחן במבחנים הללו יותר מפעם אחת (בשנים אלו) יילקח בחשבון הציון הגבוה  מביניהם. 

   

  מועדי המבדקים

  • יום השאלון הביוגרפי לכולם, כולל מועמדי צמרת ייערך  ביום שישי ה- 24.7.2020 – ב פקולטה לרפואה בעין-כרם.
  • ראיון התחנות למועמדים רגילים/חריגים: יחל ביום ראשון ה- 26.7.2020  ועד ליום ראשון ה- 9.8.2020 (כולל). יתכנו שינויים בטווח התאריכים.

  המבדקים מורכבים משני חלקים - יום שאלונים ומיום ראיונות/סימולציות. 

   

  מועמד לאוניברסיטה העברית אשר קיבל זימון למבדקי מו"ר/מרק"ם ומעוניין להשתמש בציון קודם שתקף, חייב לעדכן את מרכזת ועדת הקבלה לרפואה הגב' דפנה רחובי למייל: dafnas@savion.huji.ac.il

   

  מועמדים אשר זומנו על-תנאי והשתתפו במיונים, לא יוכלו לקבל החזר כספי אם ציוניהם המעודכנים לא יציבו אותם בסף המעבר לשלב הראיונות.

   

  השיבוץ למבדקים: מועמדים שיירשמו לאוניברסיטה העברית בלבד ייבחנו במרק"ם. מועמדים שיירשמו הן לאוניברסיטה העברית והן למוסד אחר ישובצו באופן אקראי לאחד מהמבדקים, על ידי המרכז הארצי. 

   

  הזימון למבדקים הזימון למועמדים שייבחנו במבדקי מרק"ם יישלח על ידי ה פקולטה  לרפואה באוניברסיטה העברית. הזימון למבדקי מו"ר/מר"ב יישלח על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה . הזימונים יישלחו אך ורק בדואר אלקטרוני. אנא וודאו באתר המידע האישי כי כתובת הדואר האלקטרוני שלכם מעודכנת.

   

  זימון למבדקי מרק"ם/מו"ר איננו מעיד על קבלה. השתתפות במבדקים הינה תנאי לקבלה.

  אי הגעה למילוי השאלונים ו/או לראיונות/סימולציות תתפרש כוויתור על המועמדות לבית הספר לרפואה לשנת הלימודים תשפ"א.

   

  תקפות המבדקים באוניברסיטה העברית תוצאות מבדקי מו"ר/מרק"ם מהשנים 2018-2020 תקפות.

  למועמד שנבחן במבחנים הללו יותר מפעם אחת (בשנים אלו) יילקח בחשבון הציון הגבוה בניהם. 

   

  המבדקים מורכבים מיום שאלונים ומיום ראיונות/סימולציות. 

   

  מועמד לאוניברסיטה העברית אשר קיבל זימון למבדקי מו"ר/מרק"ם ומעוניין להשתמש בציון קודם שתקף, חייב לעדכן את מרכזת ועדת הקבלה לרפואה הגב' דפנה רחובי למייל: dafnas@savion.huji.ac.il

   

  הצהרת בריאות – כל המועמדים אשר יעמדו בסף המעבר למיונים ידרשו למלא טופס אלקטרוני של הצהרת בריאות וכתב ויתור על סודיות רפואית.  מועמדים אשר יקבלו זימון למרק"ם יחוייבו להגיע ליום הסימולציות עם הטופס כשהוא חתום בכתב יד. מועמדים אשר יזומנו למיונים במערכת מו"ר/מר"ב יחוייבו לשלוח את הטופס החתום בדואר רשום למזכירות הסטודנטים לרפואה. על הטפסים להגיע לפני קבלת תוצאות המיונים. קישור לאתר יישלח בדוא"ל עם הזימון למבדקים.

   

  ועדת הקבלה - רשאית לזמן כל מועמד לבדיקות רפואיות אצל רופא שייקבע על-ידה. אי הופעה לבדיקות הרפואיות תתפרש כביטול המועמדות לביה"ס לרפואה. ה פקולטה לרפואה שומרת לעצמה את הזכות לזמן חלק מהמועמדים למבדקים נוספים לבחינת כישוריהם כרופאים חוקרים.

  אזרחות ישראלית - בעלי תעודת זהות ישראלית או תושב קבע.

   

   

  ביטול הרשמה למבחני מו"ר ומרק"ם-

  בשל אופיין המיוחד של מערכות מו"ר ומרק"ם- מספר המועמדים מוגבל. מועמדים שאינם מבטלים בזמן את השתתפותם מונעים ממועמדים אחרים את האפשרות להיבחן ולכן, נקבעו כללים מחמירים לביטול ההשתתפות במערכות המיון האלה.

  מועמדים שיבטלו את השתתפותם במערכות המיון יקבלו החזר של התשלום לפי הפירוט שלהלן, בהתאם להוראות החוק:

  בנוגע לתשלום למרכז הערכה: ככלל, ולמעט במקרים שבהם נקבע אחרת בחוק:

  • מועמדים ששילמו דמי השתתפות וביטלו את השתתפותם עד שבוע לפני  מילוי השאלון, יקבלו החזר של 85% ממחיר מרכז הערכה.
  • מועמדים ששילמו דמי השתתפות וביטלו את השתתפותם בשבוע שלפני מועד מילוי השאלון ועד 48 שעות לפני מועד זה, יקבלו החזר של 70% ממחיר מרכז הערכה.
  • מועמדים ששילמו דמי השתתפות וביטלו את השתתפותם ב-48 השעות שלפני מועד מילוי השאלון או מועמדים שלא ביטלו את השתתפותם ולא באו למילוי השאלון האישי-ביוגרפי מסיבה כלשהי, יקבלו החזר של 55% ממחיר מרכז ההערכה.

   

  בנוגע לתשלום לשאלון: מועמדים שלא באו למילוי השאלון האישי-הביוגרפי, התשלום בעבור השאלון יוחזר להם במלואו, למעט 60 ₪ דמי טיפול.

   

  שינויים במבנה ראיונות מרק"ם:

  גם השנה ישולבו בראיונות מרק"ם שתי תחחנות סימולציה בהשתתפות שחקנים (כפי שמתקיים במו"ר). תחנות אלה יחליפו את תחנות הסימולציות שהתבצעו בעבר ע"י מראייני מרק"ם.

   

  היבחנות בתנאים מותאמים:

  • מועמד עם מגבלה פיזית חמורה וחריגה או לקות העלולה לפגוע בתפקודו במילוי השאלונים, הסבור כי הוא זכאי להיבחן בבחינת מו"ר, מרק"ם או מר"ב (מילוי השאלונים) בתנאים מותאמים, יפנה בבקשה ליחידה לבחינות מותאמות של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, בצירוף אישורים, על מנת לבדוק את זכאותו לתנאים מותאמים. האמור לעיל מתייחס גם למועמד כנ"ל, שעדיין אינו עומד בציון הסף לזימון לבחינות הקבלה לבתי הספר לרפואה אך טרם נדחה. פרטים נוספים בעניין באתר המרכזי לבחינות והערכה
  • על המועמד לשלוח את כל החומר הרלוונטי לבקשתו בדואר ( ולא בפקס ) אל היחידה לבחינות מותאמות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה. על החומר להגיע אל המרכז הארצי לבחינות מותאמות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה. הטיפול בבקשה אינו מבטיח זימון לבחינה.

   

  על החומר להגיע אל המרכז הארצי לבחינות והערכה לא יאוחר מן התאריכים המפורטים להלן:    

  1. עבור יום השאלונים של מו"ר ומרקם (4 שנתי ו-6 שנתי) שיתקיים ביום שישי בתאריך 24.7.2020 ועבור יום השאלון לסבב השני של מרק"ם שיתקיים ב-09.08.2020. החומר הרלוונטי לבחינה זו לצורך קבלת תנאים מותאמים, צריך להגיע למאל"ו עד לתאריך 17.05.2020.   
  2. עבור הבחינה בחשיבה אנליטית של מר"ב שתתקיים ביום שישי בתאריך 24.04.2020, החומר הרלוונטי לבחינה זו לצורך קבלת תנאים מותאמים צריך להגיע למאל"ו עד לתאריך  19.03.2020.  

   

  • על המועמד לשלוח את כל החומר הרלוונטי לבקשתו בדואר, באמצעות שליח או באופן אישי אל היחידה לבחינות מותאמות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה. על החומר להגיע אל המרכז הארצי לבחינות מותאמות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
  • מועמדים המבקשים לקבל התאמות בשתי הבחינות, ישלחו את החומר הרלוונטי פעם אחת בלבד ויציינו שהם מבקשים תנאים עבור שתי הבחינות.
  • הטיפול בבקשה אינו מבטיח זימון לבחינה. 
  • תנאי בחינה מותאמים ניתנים לנבחנים שלהם לקות המשבשת מאוד את התפקוד.
  • תנאים מותאמים ניתנים מתוך שמירה על הוגנות כלפי כל הנבחנים.
  • לא ניתנים תנאים מותאמים בשל מגבלה שמקורה רגשי, כגון חרדת בחינות.

  יש לעקוב אחר לוחות הזמנים שעל החומר להגיע למרכז ומהם תאריכי המבדקים השונים. יש לזכור שמערכות מו"ר, מרק"ם ומר"ב שונות מהבחינה הפסיכומטרית במטרותיהן, בכישורים שהן מודדות ובמבנה שלהן, ולכן לא בהכרח יינתנו למועמד התנאים שניתנו לו בבחינה הפסיכומטרית.

   

  לא תתקבלנה בקשות שנשלחו בפקס או במייל.

   

  הערה: ה פקולטה שומרת לעצמה זכות להכנסת שינויים בשיטת המיון והקבלה. שימו לב: סטודנט במסלול המוצע שמכל סיבה שהיא ינשור מלימודי הדוקטורט-PhD לימודי הרפואה שלו יופסקו לאלתר והוא לא יוכל להמשיך את לימודיו במסלול ד"ר לרפואה .MD מועמדים אשר ייעברו את הליך המיון לתכנית יידרשו להירשם גם לחוג 602- מוסמך במדעים ביו-רפואיים.

   

 • ה פקולטה לרפואה בירושלים, קמפוס עין-כרם, גב' דפנה רחובי, מרכזת ועדת הקבלה- טלפון: 02-6758018,

  dafnas@savion.huji.ac.il ההתקשרות מטעם ה פקולטה תיעשה אך ורק באמצעות הדוא"ל.

  מועמד אשר לא הזין כתובת דוא"ל מתבקש לעשות זאת באתר:  registration.huji.ac.il

  הכניסה לאתר מתבצעת באמצעות מס' זהות וקוד אישי.

 • המסלול כולל שמונה שנות לימודים ומחקר. שנה א' מיועדת בעיקר למחקר, להשלמת למודים פרה-קליניים, ולימוד של קורסי מוסמך. תכנית הלימודים הפרה-קלינית תותאם לכל סטודנט וזאת בהתאם לתכנית הבוגר אותה השלים. שנים ב'-ג' מיועדות בעיקר ללימודי רפואה.

  להלן תכנית הלימודים:

  שנה א' – בעיקר מחקר + השלמת קורסים פרה-קלינים + *קורסים למוסמך (22 נ"ז ). בתום השנה - מעבר למסלול ישיר לדוקטורט.

  שנה ב' – לימודי רפואה ובמקביל המשך המחקר. עד תום השנה מעבר לשלב ב' של הדוקטורט.

  שנה ג' - לימודי רפואה ובמקביל המשך המחקר.

  שנה ד' - מחקר + השלמת קורסים לדוקטורט (12 נ"ז ).

  שנה ה' - מחקר.

  שנים ו'-ח' - לימודי רפואה (הצטרפות לשנים ד'-ו' במסלול הרגיל לרפואה). כמו כן, יוקדשו 26 שבועות למחקר, כחלק משבועות הבחירה בקוריקולום הקליני

  לימודים קליניים ומחקר הלימודים הקליניים מתקיימים במחלקות הקליניות השונות של בתי-החולים תוך שימת דגש על הוראה ליד מיטת החולה וכן על הרצאות וסמינריונים בנושאי הלימוד השונים. בשנה החמישית לומדים הסטודנטים במחלקות: פנימית ילדים, כירורגיה ורפואה אמבולטורית אשר בבית החולים האוניברסיטאי "הדסה", במחלקות בבתי-חולים מסונפים בירושלים ובבית החולים "קפלן" ברחובות. בשנה השישית לומדים הסטודנטים במחלקות: גניקולוגיה, פסיכיאטריה, עיניים, עצבים, אורתופדיה, הרדמה, דימות, גריאטריה ואונקולוגיה. השנה השביעית מורכבת מלימודי חובה: פנימית, ילדים ורפואת המשפחה, ומלימודי בחירה. השנה השמינית מוקדשת להשתלמות מעשית (סטאז'). 

  למידע נוסף

 • ציון פסיכומטרי רב תחומי

 • מועד אפריל 2020 של הבחינה הפסיכומטרית - הינו המועד האחרון התקף לצורך קבלה לשנת הלימודים תשפ"א.

  תנאי הרשמה וקבלה לתכנית משולבת לתארים MD+PhD לבעלי תואר בוגר  

  המועד האחרון להרשמה - 30.4.2020 

  המועד האחרון להמצאת כל נתוני המועמד/ת וכל המסמכים הדרושים  -  15.5.2020

   

  לביה"ס לרפואה יכולים להירשם מי שממלאים אחר כל התנאים הבאים:

  1. בעלי תואר אקדמי בממוצע 90 לפחות ממוסד אקדמי מוכר בארץ באחד מהתחומים: מדעי המעבדה הרפואית, רוקחות, ביוטכנולוגיה, פסיכוביולוגיה, מדעי החיים, מדעים ביו-רפואיים, מדעי המח, מדעי בעלי החיים, פיסיקה, כימיה, מתמטיקה, מדעי המחשב ורפואה וטרינרית. רשאים להירשם גם סטודנטים בתחומים אלה, ששנת לימודיהם האחרונה לבוגר הינה תש"ף. קבלתם מותנית בהצגת אישור זכאות תואר בוגר עד 30.09.2020.

   

  2. קורסי הליבה הבאים נכללו בתכנית הלימודים לתואר והציון בכל אחד מהם 80 לפחות. על ציוני הקורסים הללו להופיע בגיליון ציוני המועמד עד מועד סיום ההרשמה.

  קורסי הליבה:

   

  היקף נ"ז מינימלי

  היקף שעות מינימלי

  הקורסים

  6

  84

  ביוכימיה

  4

  56

  ביולוגיה של התא

  4

  56

  גנטיקה

  4

  56

  ביולוגיה מולקולרית

   

   

  מועמדים שלמדו במוסדות בהם אחד או יותר מקורסי הליבה שברשימה ניתן רק ב סמסטר השישי יוכלו להגיש בקשה לוועדת הקבלה של ביה"ס לרפואה אשר תבחן את בקשתם.

  מועמדים אשר לא לומדים קורסי ליבה במסגרת התואר הראשון הנדרש, יכולים להשלימם בכל מוסד אקדמי מוכר בישראל. על ציוני קורסי ההשלמה, להגיע עד מועד סיום ההרשמה ב-30.4.2020.

  ציוני ההשלמה לא יתווספו לחישוב ציון התואר.

   

  3. ציון פסיכומטרי רב-תחומי  680 לפחות. מועד הבחינה האחרון שיילקח בחשבון הוא אפריל  2020.

  4. "פטור" באנגלית "פטור" בעברית (פרטים במדור רשום וקבלת תלמידים מחו"ל).

  5. אזרחות ישראלית/ תושב קבע.

  6. ניסיון מעשי בעבודת מחקר במעבדה של מוסד אקדמאי מוכר, במשך סמסטר אחד לפחות. המועמדים יתבקשו להציג מכתב המלצה ממנחה המעבדה (בעל משרה אקדמאית של מרצה ומעלה). את ההמלצה יש להעביר למייל: dafnas@savion.huji.ac.il  עד לתאריך 30.04.20 - המועד האחרון להמצאת מסמכים.

  ניתן להגיש מועמדות לבית הספר עד 7 שנים מיום סיום התואר הראשון.

  כל המועמדים חייבים לשלוח גיליון ציונים מקורי של כל הלימודים האקדמיים הרלוונטיים, כולל ממוצע משוקלל למדור רישום וקבלה. 

  טרם ההרשמה, על המועמדים להעביר למייל:  dafnas@savion.huji.ac.il, העתק מגיליון הציונים כולל סילבוס של כל הקורסים, לבדיקת התאמת לימודיהם למסלול רופא ומחקר ביו-רפואי. את הגיליון יש להעביר  עד לתאריך 30.04.2020.

   

  בחירת המועמדיםהליך הקבלה כולל שני שלבים

  שלב א' המועמדים אשר עומדים בתנאי הקבלה (סעיפים 6 – 1), ידורגו לפי ציון משוקלל המבוסס על הציון הפסיכומטרי במשקל 30% ועל הממוצע האקדמי במשקל 70%. מועמדים בעלי תואר בוגר ומוסמך יחושב ציון משוקלל המבוסס על ממוצע הבוגר במשקל 80% וממוצע המוסמך במשקל 20%. לפי הפירוט להלן: בעלי תואר בוגר , הממוצע הסופי לתואר. מועמדים אשר אמורים לסיים את לימודיהם בתש״ף, יילקח הציון הממוצע המצטבר של כל הלימודים הקודמים לתואר (5 סמסטר ים לפחות). במקרה וגיליון הציונים מכיל ציון "פטור" (ע"ס לימודים אקדמיים במוסד אחר) הציון ששימש בסיס ל"פטור" יובא גם הוא בחישוב הממוצע המשוקלל לצורכי קבלה. על המועמד למסור בעת ההרשמה גיליונות ציונים מכל המוסדות בהם למד. המועמדים למסלול מתבקשים טרם הרשמתם לשלוח גיליון ציונים (כולל ממוצע) וסילבוס של כל הקורסים הנלמדים, לבדיקת התאמת לימודיהם הקודמים לחובות האקדמיות הנדרשות לצורך הגשת המועמדות למסלול.

  שלב ב' המועמדים בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר יזומנו לראיונות מרק"ם. תוצאות מרק"ם ישולבו במשקל של 60% עם הציון המשוקלל משלב א' במשקל 40%.

  שלב ג'  - המועמדים בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר (קוגנטיבי ואישיותי) יזומנו לראיון מחקרי לבדיקת מידת התאמתם למסלול המחקרי.

  יתקבלו למסלול חמשת המועמדים בעלי השילוב הגבוה ביותר.

   

לבדיקת סיכויי קבלה, תנאי קבלה לשנה א
 • לבוגרי התכנית יוענק רישיון לעסוק ברפואה בישראל מטעם משרד הבריאות. בנוסף, הבוגרים יקבלו תואר ד"ר בפילוסופיה PhD (במדעים ביו רפואיים). שילוב התארים יאפשר לבוגרים להשתלב במחקר ביו-רפואי כרופאים וחוקרים, בבית החולים ומהמוסדות האקדמאים המובילים בארץ ובעולם.